Oude panden worden duurzame bedrijfsruimte en woningen

De Gentse Intercommunale Veneco engageert zich de komende 18 jaar om verouderde panden en sites om te bouwen tot duurzame bedrijfsterreinen en woningbouwprojecten. Een militaire loods en een oude jongensschool worden bijvoorbeeld omgebouwd tot kmo-units en woningen. Gevolg? De schaarser wordende open ruimte en landbouwgrond moeten niet langer wijken voor industriegronden en woonuitbreidingen.

Voor nieuwe terreinen wordt vooral ingezet op strategische groeilocaties en gaat veel aandacht naar een duurzame ontwikkeling. De nieuwe bedrijventerreinen worden zoveel mogelijk CO2-neutraal gemaakt. Groenaanleg krijgt ruime aandacht én er komen waterbuffervijvers, die verenigingen, zoals een visclub, kunnen gebruiken. Waar mogelijk, krijgen ook alternatieve energievormen, zoals windmolens, een plaats in deze totaalaanpak.

Woonzones krijgen speelweides en ontmoetingsplaatsen die het sociale leven in de buurt versterken. Veneco geeft zelf het goede voorbeeld door de bouw van haar eigen laagenergiegebouw met warmtepomp en zonnepanelen.